Събиране, съхранение и транспорт на отработени масла и отпадъци

ЛИЦЕНЗ за събиране, временно съхранение и транспорт на отработени масла и отпадъци

ЕВРО ОЙЛ ООД притежава решение № 10-ДО-614-01 от 03.04.2017 г. от РИОСВ – гр. Русе за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци на територията на цялата страна. Дружеството има разработена програма за дейностите по управление на следните видове отпадъци:

  •  приемане на отработени /отпадъчни/ масла от крайния потребител, и от площадките за временно съхранение на масла, които са образувани в резултат на експлоатацията на техниката и оборудването на юридическите лица, код:13.02.05*, 13.02.06*, 13.02.08*, 13.01.10*, 13.01.11*, 13.01.13*, 13.03.07*, 13.03.08*, 13.03.10*13.05.06*,13.05.07*;
  • негодни за употреба батерии и акумулатори, код: 16.06.01*;
  • пластмасови опаковки, код: 15.01.02;
  • абсорбенти, филтърни материали , кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества, код:15.02.02*;
  • излезли от употреба гуми, код:16.01.03;
  • маслени филтри, код: 16.01.07*;

Дружеството разполага с оборудвани транспортни средства съгласно изискванията на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Фирмата разполага с площадка за търговия с вторични суровини и отработени масла, която се намира на адрес:
Площадка № 1 – гр. Разград, „Западна промишлена зона“;Телефон: 082 823 974
GSM: 0882 214 400
E-mail: 
eurooil@abv.bg